Zmiany w świadczeniu pieniężnym na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy

Weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw.

Osoby, które zapewniały zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL, mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczenia za okres przed 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 roku. Wnioski można składać w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Ustawa weszła w życie 1 lipca 2022 roku.

Osoby, które ubiegają się o świadczenie 40 zł za okres do dnia wejścia w życie nowelizacji (czyli do 1 lipca 2022 roku), będą miały na to czas do 31 lipca br. 

Nowela wprowadza zasadę, że wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem.

WAŻNE! Wnioski złożone z uchybieniem wyżej wskazanych terminów pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty dopuszczono możliwość przedłużenia wypłaty świadczenia w szczególnych przypadkach.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

  1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558);
  2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
  3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
  4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
  5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
  6. jest małoletnim wymienionym w art. 25a ust. 1 ustawy.

UM Jastrzębie-Zdrój

Informacja prasowa
Informacja prasowa

Opublikowany tekst jest nadesłanym do nas materiałem prasowym. Jeżeli chcesz wysłać do nas informacje o swoim projekcie, jakimś wydarzeniu lub problemie pisz na redakcja@zyciejastrzebia.pl.